fbpx
Waar bent u naar op zoek?

Verhuurvoorwaarden downloaden

ALGEMENE VOORWAARDEN Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F.

Inhoud

ARTIKEL 1: DEFINITIES. 2

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER. 2

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID. 2

ARTIKEL 4: AANBOD. 3

ARITKEL 5: OFFERTE. 4

ARTIKEL 6: OVEREENKOMSTEN.. 4

ARTIKEL 7: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES. 5

ARTIKEL 8: PRIJS. 5

ARTIKEL 9: HERROEPINGSRECHT. 5

ARTIKEL 10: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING. 6

ARTIKEL 11: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT. 6

ARTIKEL 12: VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER TIJDENS DE BEDENKTIJD. 6

ARTIKEL 13: AANBIEDINGEN.. 7

ARTIKEL 14: INSCHAKELING DERDEN.. 7

ARTIKEL 15: LEVERING EN UITVOERING. 7

ARTIKEL 16: VERPLICHTINGEN HUURDER. 8

ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID HUURDER. 8

ARTIKEL 18: VERPLICHTINGEN RIEZEBOS VERHUUR VAN BOUWMATERIAAL V.O.F. 9

ARTIKEL 19: SCHADE- EN RISICOREGELING. 9

ARTIKEL 20: RECLAMES / RETOURZENDINGEN.. 10

ARTIKEL 21: SCHORSING. 10

Artikel 22: EIGENDOMSVOORBEHOUD. 11

ARTIKEL 23: ANNULERING / ONTBINDING. 11

ARTIKEL 24: INCASSOKOSTEN.. 11

ARTIKEL 25: OVERMACHT. 11

ARTIKEL 26: KLACHTENREGELING. 12

ARTIKEL 27: PRIVACY. 12

ARTIKEL 28: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE. 12

ARTIKEL 29: WIJZIGINGSCLAUSULE. 12

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Huurder: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de verhuurder en of een onderneming die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de verhuurder;
Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F.: verhuurder die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de huurder en bedrijf gebruik kunnen maken van hun herroepingsrecht;
BW: Burgerlijk Wetboek;
Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de huurder om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
Overeenkomst: aanbod en aanvaarding tussen de verhuurder en de huurder;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verhuurder georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Vertragingsschade: artikel 6:96 BW, vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering van de roerende zaken.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de huurder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER


Naam ondernemer: Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F.;
Vestigingsadres: De Hoge Bomen 16, 8271 RE IJsselmuiden;
E-mailadres: info@riezebosverhuur.nl;
Telefoonnummer: 038 785 28 62;
KvK-nummer: 63636905;
IBAN/ rekeningnummer: NL 92 RABO 0142055190.

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten welke gesloten worden met Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F..

 1. Algemene voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de huurder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de huurder zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de huurder ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de huurder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de huurder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  5. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  6. Het door de koper zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
  7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 4: AANBOD
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de huurder mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de huurder duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de huurder te raadplegen is;
 • de manier waarop de huurder, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de huurder deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

ARITKEL 5: OFFERTE

1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht

 1. In de offerte wordt in ieder geval vermeld
 • de roerende zaak en/of dienst;
 • de prijs (inclusief BTW);
 • de wijze waarop de prijs wordt berekend;
 • het moment en de wijze van betaling;
 • voor zover bekend: de datum en het aanvangstijdstip van de werkzaamheden alsmede een globale aanduiding van de in redelijkheid te verwachten duur van de werkzaamheden;
 • dat op de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de huurder verstrekt.
 1. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.
ARTIKEL 6: OVEREENKOMSTEN

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de huurder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de huurder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de huurder de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de huurder elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de huurder de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de huurder op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de huurder met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de huurder van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de huurder heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 3. Mondelinge toezeggingen zijn onder voorbehoud en niet bindend, tenzij achteraf door De Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. schriftelijk is bevestigd.
 4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de aannemingsovereenkomst dient in overleg met Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. te geschieden waarna dit schriftelijk bevestigd dient te worden.

 

ARTIKEL 7: VERMELDINGEN EN KWALIFICATIES

De opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties op/in de website, daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en uitvoeringsdetails en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De huurder kan zich er niet op beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met eventueel getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van algemene aanduiding worden verstrekt.

ARTIKEL 8: PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van lid 1 kan Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Indien de prijs foutief blijkt te zijn gecalculeerd dient Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. de huurder daarvan op de hoogte te stellen. De huurder heeft de mogelijkheid om alsdan van de overeenkomst af te zien, tenzij Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. aanbiedt het prijsverschil voor haar rekening te nemen.
4. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. is niet verplicht tegen de foutieve prijs haar diensten af te leveren.
5. Aan kennelijke reken -, tel- of schrijffouten kan de huurder geen rechten ontlenen.
6. In het geval er geen prijs is overeengekomen, heeft Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. recht op een prijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.
7. Betaling kan geschieden middels overschrijving, iDeal of in contant geld.
8. Eventuele extra kosten voor verzending en/of betaling onder rembours of contact worden doorberekend aan de wederpartij.

ARTIKEL 9: HERROEPINGSRECHT

1. De huurder kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de huurder vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de huurder, of een vooraf door de huurder aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de huurder in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de huurder, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de huurder hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de huurder, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de huurder, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Tijdens de bedenktijd zal de huurder zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
ARTIKEL 10: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de huurder gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de huurder een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 11: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de huurder uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
 3. huurder;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de huurder de verzegeling heeft verbroken.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 11. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de huurder is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 13. betreffende weddenschappen en loterijen.
 14. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  6. Een kenmerkende eigenschap van hout is dat het onder invloed van weer en wind grijs zal verkleuren. Dit is het natuurlijke proces dat voor iedere houtsoort geldt.
  7. Hout is een natuurproduct, opdrachtnemer kan niet garanderen dat alle materialen volledig recht zijn.
  8. Door beïnvloeding van het weer, lees: temperatuur en vochtigheid, zal hout kunnen krimpen en uitzetten. Hierdoor kunnen de afmetingen in de verschillende jaargetijden afwijken.
  9. Gezien de leden 5 tot en met 7 dient de huurder/bedrijf met betrekking tot de kwaliteit van het hout binnen 3 werkdagen aan de opdrachtnemer gereclameerd te worden.
ARTIKEL 12: VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER TIJDENS DE BEDENKTIJD

1. Tijdens de bedenktijd zal de huurder zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de huurder het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 1. De huurder is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 2. De huurder is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
ARTIKEL 13: AANBIEDINGEN
 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend bij huur- c.q. opslagprijzen) door Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F.  gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. 3. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
ARTIKEL 14: INSCHAKELING DERDEN

Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.


ARTIKEL 15: LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de huurder aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Verzending van de producten geschiedt op de wijze zoals door Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. is aangegeven bij de overeenkomst. Indien de huurder de verzending op een andere manier wenst zijn de extra kosten hiervan voor rekening van de huurder.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de huurder hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De huurder heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de huurder betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de huurder of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Het is mogelijk de bestelling op een vooraf besproken plaats te laten bezorgen. Het lossen geschied direct naast de vrachtwagen. De huurder of bedrijf dient zelf voor verdere verplaatsing te zorgen.
8. De huurder of bedrijf kan eveneens zelf zorgdragen voor het afhalen van de bestelling indien over een geschikt transportmiddel wordt beschikt.

ARTIKEL 16: VERPLICHTINGEN HUURDER

1. Huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen, voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode zoals in de overeenkomst is vermeld.
2. Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin huurder deze heeft ontvangen.
3. Huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energietoevoer, brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het huurobject gedurende de gehele huurperiode.
4. Huurder mag het huurobject niet beschikbaar stellen voor derden om te gebruiken, ook mag huurder het huurobject niet buiten Nederland brengen en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van verhuurder.
5. Huurder dient bij einde huur de gehuurde objecten tussen 07.00 en 08.00 in de ochtend te retourneren. Indien huurder zich hier niet aan houdt treed de volgende dag in werking.
6. Indien de huurder wenst dat de gehuurde objecten door de verhuurder op locatie worden opgehaald dient huurder dit minimaal 3 dagen voor het einde van de huurtermijn kenbaar te maken aan verhuurder.

ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID HUURDER


1. Huurder dient er zorg voor te dragen dat alle gebruikers, zoals bestuurders, beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het huurobject vereist is.
2. In geval van schade of een gebrek aan het voertuig is het huurder niet toegestaan het voertuig verder te gebruiken of te vervoeren indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek of tot vermindering van de verkeersveiligheid. Bij lekkage van milieugevaarlijke vloeistoffen, en met name olie, dient huurder het gebruik en het vervoer onmiddellijk te staken en maatregelen te nemen om vervuiling te voorkomen of te beperken.
3. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
– verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
– de instructies van verhuurder te volgen;
– de politie ter plaatste te waarschuwen, met name bij ongevallen;
– gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
– het huurobject niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
– binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
– verhuurder en door verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of bij het verweer tegen aanspraken van derden;
– zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
4. Het is huurder niet toegestaan om grote reparaties aan het huurobject uit te (laten) voeren of onderdelen of andere veranderingen aan het huurobject aan te brengen.

 

ARTIKEL 18: VERPLICHTINGEN RIEZEBOS VERHUUR VAN BOUWMATERIAAL V.O.F.

1. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. is verplicht de montage goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
3. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
4. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. is verplicht de Wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de Wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de Wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de Wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover Riezebos Verhuur deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen

ARTIKEL 19: SCHADE- EN RISICOREGELING

1. Schade door verlies of beschadiging van het verzekerde object of een deel daarvan als gevolg van:

 • een van buiten aankomend onheil;
 • brand;
 • ontploffing;
 • aanraken;
 • stoten;
 • slippen;
 • omslaan of te water of van de weg geraken;
 • enig gebrek;
 • eigen bederf, en;
 • of uit de aard en de natuur van het verzekerde object zelf onmiddellijk voortspruitende.
 1. Wanneer het verzekerde huurobject valt onder het regime Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) is tevens schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot maximaal € 2.250.000,- per gebeurtenis. De maximaal verzekerde som voor casco schade of  voor schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen is beperkt tot € 250.000,- per gebeurtenis.
  3. De schade & risicoregeling geldt voor gebeurtenissen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
 2. Algemene uitsluitingen:
  a.
  Schade aan of diefstal van het verzekerde huurobject veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van de huurder en/of diens personeel die een gevolg is van te verwijten onvoldoende onderhoud van en/of onvoldoende zorg voor het object.
 3. b. Schade aan of diefstal van het verzekerde huurobject veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van de huurder en/of diens personeel.
 4. Indien preventieve maatregelen en andere aanwijzingen van de verhuurmedewerker, het huurcontract of productiehandleiding niet aantoonbaar door huurder zijn opgevolgd.
 5. Aansprakelijkheidsclaims wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen indien niet de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen (onder meer raadplegen KLIC of toestemming van de kabel/leiding eigenaar of beheerder).
 6. e. Indien de huurder het gehuurde huurobject doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan derden afstaat.
 7. Indien huurder het gehuurde heeft gebruikt of heeft laten gebruiken voor andere doeleinde dan waarvoor het gehuurde bedoeld is.
 8. Schade welke niet direct door het gehuurde object veroorzaakt is.
 9. Voor de schade en risico regeling (A) wordt een toeslagpercentage van 8% over de huursom van de verzekerde huurobjecten berekend.
  8. In geval van een gedekte schade geldt er een eigen risico per huurobject voor rekening van de huurder van:
  – Huurobject waarde onder € 1.250,00; eigen risico € 250,00.
  – Huurobject waarde tussen € 1.250,00,00 en € 2.500,00; eigen risico € 500,00.
  – Huurobject waarde tussen € 2.500,00 en € 5.000,00;                  eigen risico € 1.000,00.
  – Huurobject waarde boven € 5.000,00 en € 10.000,00;                 eigen risico € 1.750,00.
  – Huurobject waarde boven € 10.000,00;                                           eigen risico € 3.250,00.
  – Bij brand- of diefstal schade bedraagt het eigen risico 10% van de nieuwwaarde met een minimum van bovengenoemde eigen risico’s.
ARTIKEL 20: RECLAMES / RETOURZENDINGEN

1. De koper is verplicht direct danwel binnen bekwame tijd (lees binnen 7 dagen) bij het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan.
2. Indien de koper gebreken heeft geconstateerd dient de koper Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F.  hiervan kennis te geven dat de gekochte en geleverde goederen/diensten niet aan de overeenkomst beantwoord.
3. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F.  is in dat geval gehouden tot niet meer dan
kosteloze vervanging of herstel en is in het bijzonder niet tot schadevergoeding gehouden.
4. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F.  is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken, voor zover het de montage van de gekochte en geleverde goederen betreft, die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

ARTIKEL 21: SCHORSING

1. De Wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. ten gevolge van de schorsing lijdt, dient hem te worden vergoed.
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F..
3. Indien de schorsing langer dan 5 dagen duurt, kan Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. bovendien vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. betaalde bouwstoffen.
4. Indien de schorsing van het werk langer dan 10 dagen duurt, is Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
5. De huurder is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. zendt de huurder een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de huurder ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 22: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten blijven eigendom van Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. totdat de huurder aan al zijn betalings- en andere verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet een eigendomsvoorbehoud toelaat. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. is onherroepelijk gerechtigd zonder dat een ingebrekestelling vereist is de artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 23: ANNULERING / ONTBINDING
 1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
 2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk te geschieden, is slechts mogelijk indien Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. daarin toestemt en vindt plaats met inachtneming van het volgende:
 4. bij annulering tot 7 dagen voor de werkzaamheden is de wederpartij ten hoogste 50% van de prijs aan Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. verschuldigd;
 5. bij annulering binnen 7 dagen voor de overeengekomen datum is de wederpartij ten hoogste 75% van de prijs aan Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. verschuldigd;
 6. bij annulering op de dag van de werkzaamheden zelf is de wederpartij de volledige prijs aan Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. verschuldigd.
 7. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. ter zake.
 8. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
ARTIKEL 24: INCASSOKOSTEN
 1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de eventuele incasso van de uit hoofde van de met Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor rekening van de huurder.
 2. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 2 punten van het door de gerechten gehanteerde toepasselijke liquidatietarief met een maximum van 15% van het te incasseren bedrag resp. van de orderwaarde.
 3. Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten aantoonbaar hoger zijn dan het in lid 1 bedoelde bedrag dan kan Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. deze werkelijk gemaakte kosten op de koper verhalen.
 4. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. geeft de zaken met betrekking tot incasso uit handen aan Hendriks Incasso, Postbus 44, 8256 ZG Biddinghuizen, KvK 69890196.
ARTIKEL 25: OVERMACHT
 1. Ingeval van overmacht is Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F., diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
  3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.
ARTIKEL 26: KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de huurder de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de huurder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 27: PRIVACY
 1. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
  2. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. kunnen nakomen van de overeenkomst die met de huurder is aangegaan.
  3. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of hebt besteld.
  4. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
ARTIKEL 28: BEVOEGDE RECHTER EN FORUMKEUZE
 1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, zittingslocatie Zwolle.
ARTIKEL 29: WIJZIGINGSCLAUSULE
 1. Riezebos Verhuur van Bouwmateriaal V.O.F. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van koper te wijzigen.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de huurder meest gunstige bepaling zal prevaleren.