fbpx
Waar bent u naar op zoek?

Verhuurvoorwaarden downloaden

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Riezebos Verhuur.
 2. Riezebos Verhuur zal verder in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als ‘Verhuurder’.
 3. De wederpartij met wie Riezenbos Verhuur een overeenkomst aangaat zal verder in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als ‘Huurder’.
 4. Algemene voorwaarden van de huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven evenwel de rest van de bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen voor wat betreft de ongeldige bepaling(en) in overleg treden en een nieuwe bepaling overeenkomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van verhuurder zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van 30 dagen.
 2. Alle vermelde prijzen zijn tenzij anders aangegeven in euro’s en exclusief BTW.
 3. Dag en weekprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag of 40 uur per week. Indien huurder meer gebruik dan 8 uur per dag of 40 uur per week, geldt een door verhuurder vast te stellen toeslag.
 4. Gegevens over de capaciteit, de maten of het gewicht die vermeld zijn in de aanbiedingen en offertes dienen slechts als indicatie, huurder kan aan deze gegevens geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Duur, aflevering en teruglevering

 1. Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst vermeld.
 2. De overeenkomst vangt aan op het tijdstip als schriftelijk is aangegeven door verhuurder of dat het huurobject het terrein verlaat.
 3. Indien zulks is overeengekomen geschiedt het afleveren van het huurobject aan het door huurder opgegeven adres op kosten van huurder.
 4. Bij het afleveren worden door partijen op de huurovereenkomst eventuele, bijzonderheden, zoals schades vermeld. Indien er geen bijzonderheden op de huurovereenkomst vermeld staan, wordt het huurobject geacht in goede staat aan huurder te zijn afgeleverd.
 5. Huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de overeenkomst eindigt aan verhuurder af te geven, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.
 6. Indien het huurobject niet binnen de in de overeenkomst vermelde, eventuele verlengde, periode bij verhuurder op het terrein staat, is verhuurder gerechtigd de huurprijs door te berekenen tot het moment waarop het huurobject alsnog wordt geretourneerd.

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW, transport, brandstof en montage.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan volgens de schriftelijke overeengekomen prijs. Indien er schriftelijk geen prijs is overeengekomen, dan geldt de geldende catalogusprijs van verhuurder.
 3. Verhuurder is gerechtigd om gedurende de overeenkomst de prijs te wijzigen, ingeval van verhoging van belastingen, verzekeringspremies of andere onvoorziene prijsverhogingen.

Artikel 5 Verplichting van huurder

 1. Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin huurder deze heeft ontvangen.
 2. Huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energietoevoer, brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het huurobject gedurende de gehele huurperiode.
 3. Huurder mag het huurobject niet beschikbaar stellen voor derden om te gebruiken, ook mag huurder het huurobject niet buiten Nederland brengen en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van verhuurder.

Artikel 6 Gebruik

 1. Huurder dient er zorg voor te dragen dat alle gebruikers, zoals bestuurders, beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het huurobject vereist is.
 2. In geval van schade of een gebrek aan het voertuig is het huurder niet toegestaan het voertuig verder te gebruiken of te vervoeren indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van het gebrek of tot vermindering van de verkeersveiligheid. Bij lekkage van milieugevaarlijke vloeistoffen, en met name olie, dient huurder het gebruik en het vervoer onmiddellijk te staken en maatregelen te nemen om vervuiling te voorkomen of te beperken.
 3. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
 • Verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
 • de instructies van verhuurder te volgen;
 • de politie ter plaatste te waarschuwen, met name bij ongevallen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • het huurobject niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
 • verhuurder en door verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of bij het verweer tegen aanspraken van derden;
 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
 1. Het is huurder niet toegestaan om grote reparaties aan het huurobject uit te (laten) voeren of onderdelen of andere veranderingen aan het huurobject aan te brengen.

Artikel 7 Risico

 1. Vanaf het moment dat het verhuurobject ter beschikking aan huurder is gesteld, is het voor risico van huurder. Huurder dient zorg te dragen voor verzekering bij een in Nederland gevestigd verzekeringsmaatschappij.
 2. Bij diefstal, schade of breuk wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.
 3. Indien er schade en of storing aan het huurobject ontstaat, die niet te wijten is aan de huurder, heeft huurder recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.

Artikel 8 Verlies

 1. Indien het huurobject gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, defect raakt dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat of uit de macht van huurder raakt, dient huurder de verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen en is huurder gehouden binnen 10 dagen de kosten te vergoeden, zodat verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan kopen.
 2. Indien er sprake is van eventuele faillissement, surseance of beslaglegging op huurder zijn goederen of een gedeelte daarvan, dient huurder de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met verhuurder bestaande huurovereenkomst en verplicht zich het huurobject direct terug te leveren aan verhuurder.

Artikel 9 Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door verhuurder aan te wijzen rekening zonder enige aftrek, verrekening of korting.
 2. Indien huurder niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald wordt huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verhuurder zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,5% per maand vanaf de vervaldag.
 3. Alle bijkomende gemaakte kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van huurder.
 4. De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallig bedrag met een minimum van €300.-
 5. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de overeenkomst als daarna, gerechtigd betalingszekerheid van huurder te verlangen.

Artikel 10 Annulering

 1. Indien partijen een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan kan deze alleen worden geannuleerd zonder dat huurder de huursom aan verhuurder verschuldigd is, indien het gebruik van het huurobject niet mogelijk is door weeromstandigheden of door omstandigheden in verband met de planning op het werk waarop het huurobject gebruikt gaat worden.
 2. Indien huurder de huurovereenkomst voor bepaalde tijd wenst te annuleren wegens andere omstandigheden, is huurder minimaal 40% van de overeengekomen huursom aan verhuurder verschuldigd.
 3. Indien partijen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, kan de overeenkomst tot één maand voor de aanvangsdatum worden geannuleerd zonder kosten voor huurder.
 4. Indien annulering binnen één maand voor de overeengekomen aanvang geschied, is huurder de huursom van één maand verschuldigd en is verhuurder gerechtigd om alle kosten bij huurder in rekening te brengen.

Artikel 11 Ontbinding en opschorting

 1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode:
 • onder curatele wordt gesteld;
 • surseance van betaling aanvraagt;
 • in staat van faillissement wordt verklaard
 • ten aanzien van hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
 1. Indien huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 2. De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
 3. Huurder verplicht zich alle medewerking aan verhuurder te verlenen om zich weer in het bezit van het huurobject te doen stellen.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt.
 2. In het bijzonder geldt als overmacht oorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storing in verhuurders bedrijf of dat van verhuurder leveranciers.
 3. Indien er sprake is van overmacht heeft verhuurder de keuze om ofwel de termijn van de aflevering met de door der overmacht te verlengen of de overeenkomst, zonder dat verhuurder in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te beëindigen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen met bijkomende kosten.
 2. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het huurobject, waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding, ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van huurder.
 3. Verhuurder aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of huurder ter beschikking gestelde gegevens.
 4. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld waterschade tengevolge van lekkage van het huurobject.
 5. Huurder is aansprakelijk voor personenschade geleden door de bestuurder van het huurobject dat een ongeval veroorzaakt.
 6. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die met het huurobject en/of door het gebruik van het huurobject is toegebracht en/of ontstaan.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen verhuurder en huurder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met verhuurder gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechtbank.
Open tijdens bouwvak!
+